นฝ.นศท.จทบ.ส.ร.

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสุรินทร์